Digitalizacja i konserwacja dawnych dokumentów Sandomierza przez Bibliotekę Diecezjalną

Starożytne księgi miejskie i akta sądowe dotyczące historii Sandomierza, pochodzące z drugiej połowy XVI wieku, zostały skrupulatnie zakonserwowane przez Bibliotekę Diecezjalną. Ta instytucja zadbała również o ich digitalizację, co umożliwiło udostępnienie tych cennych źródeł informacji na stronie internetowej Polona. Ciekawostką jest fakt, że te dokumenty pisane były w języku łacińskim.

Ksiądz Piotr Tylec, który pełni funkcję dyrektora Biblioteki Diecezjalnej, jest przekonany, że zawarte w tych dokumentach informacje będą cennym źródłem wiedzy dla historyków, naukowców oraz regionalistów interesujących się dziejami Sandomierza. Zwraca uwagę na różnorodność technik pisarskich widocznych w tych starożytnych pismach – niektóre są wypełnione staranną kaligrafią, podczas gdy inne wydają się być pisane mniej dbale.

Nie tylko księgi miejskie przechodziły proces konserwacji, ale także akta sądu ławniczego i wójtowskiego. Zapisano tam między innymi sprawy kontrowersyjne między mieszkańcami Sandomierza, różnorodne sprawy karne oraz wydane w tych sprawach wyroki.

Godne zauważenia jest pytanie, dlaczego te cenne dokumenty historyczne znalazły się w kapitularzu, a nie w archiwum miejskim. Ksiądz Piotr Tylec wyjaśnia, że podczas pierwszej lub drugiej wojny światowej ktoś zdecydował, iż będą one bezpieczniejsze w kapitularzu katedralnym niż w archiwum miejskim, dlatego tam je zdeponowano.

Jako część tego samego projektu, Biblioteka Diecezjalna przeprowadziła również konserwację dokumentów dotyczących stanowiska kapituły kolegiackiej i katedralnej wobec wydarzeń politycznych i militarnych. Zawartością teczki i ksiąg z lat 1575-1854 są m.in. korespondencje, rejestry podatkowe, listy majętności takie jak złoto i srebro przekazywane przez duchownych na potrzeby państwa, a także album litograficzny oraz różne pisma i przemowy o charakterze politycznym.